Gebruiksvoorwaarden


Algemene Voorwaarden voor www.woordkasteel.com/online

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.woordkasteel.com/online, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Woordkasteel. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de content op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
U mag de inhoud  van de website van Woordkasteel niet zelf verspreiden of op een andere manier gebruiken of misbruiken. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Woordkasteel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Woordkasteel.

Disclaimer
Woordkasteel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.woordkasteel.com/online onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Wij behouden ons het recht voor om de aangeboden materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nooit kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, inclusief claims op gederfde winst, gemiste besparingen of incidentele schade of gevolgschade, als gevolg van het verloren gaan van gegevens, niet werkende software of computer defecten of enige andere oorzaak, of voor andere vorderingen van de gebruiker of enige claims van derden.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.woordkasteel.com/online op deze pagina.